Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Informatyka jest wszechobecna w życiu ludzi, gospodarce, biznesie i administracji. Ta  wszechobecność musi przekładać się na zmiany w kształceniu kadr niezbędnych do projektowania, implementowania, wdrażania i integrowania systemów informatycznych. Co więcej musi nieuchronnie prowadzić do kształcenia uniwersalnego, ale z wyraźnymi elementami specjalizowania absolwentów kierunku Informatyka.

Idea kształcenia specjalnościowego legła u podstaw zaproponowanych zmian w kształceniu studentów na kierunku Informatyka. Zaproponowane zmiany mają na celu:

  • uzyskanie zgodności ze standardami kształcenia w zakresie informatyki opracowanymi przez Association for Computing Machinery (ACM) i IEEE Computer Society;
  • uporządkowanie siatek zajęć w taki sposób, aby wyeliminować powtarzanie treści, zmniejszyć liczbę przedmiotów, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wymiaru godzinowego oraz uprościć siatki zajęć.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka (tzw. rdzeń) oraz przedmiotów specjalnościowych. Przedmioty wspólne są umieszczone w programach studiów na semestrach 1-7. Natomiast od semestru 5 studenci są kształceni w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków obieralnych. Studia na studiach niestacjonarnych są wydłużone o jeden semestr.

Rekrutacja 2018
Rekrutacja 2018

Na kierunku  informatyka proponowane są trzy specjalności. W ramach każdej specjalności studenci mają możliwość profilowania swojej sylwetki:

  • Specjalność 1: Inżynieria Komputerowa (Computer Engineering)

Profil 1: Systemy wbudowane (Embedded Systems Development)

Profil 2: Sieci komputerowe (Computer Network)

  • Specjalność 2: Inżynieria Oprogramowania (Software Engineering)

Profil 1: Programowanie i wytwarzanie oprogramowania (Programming and Software Development)

Profil 2: Projektowanie i programowanie systemów równoległych, sieciowych i rozproszonych (Parallel, Networking and Distributed Systems Design and Programming)

  • Specjalność 3: Inżynieria Systemów Informacyjnych (Information Systems Engineering)

Profil 1: Systemy webowe (Programming and Web Systems Development)

Profil 2: Integrator systemów informatycznych (IT Systems Integrator)

 

Specjalność 1: Inżynieria Komputerów

Opis specjalności

Specjalność łączy w sobie metody i technologie projektowania, budowania, wdrażania i użytkowania komponentów programowo-sprzętowych, na których bazują nowoczesne systemy obliczeniowe oraz wyposażenie sterowane komputerowo. W ramach specjalności studenci poznają metody projektowania cyfrowych systemów sprzętowych, w tym systemów komunikacyjnych i urządzeń zawierających komputery. Studenci zajmują się również projektowaniem oprogramowania, koncentrując się przede wszystkim na oprogramowaniu (tzw. oprogramowaniu wbudowanym) używanym w urządzeniach cyfrowych i w komunikacji pomiędzy nimi oraz jego integracją ze sprzętem. Dodatkowo wiedza i umiejętności przekazywane studentom w ramach Inżynierii Komputerów skupiają się na metodach cyfrowego przetwarzania sygnałów, obrazów i dźwięku oraz kompresji danych, akceleracji obliczeń (w tym obliczeń z wykorzystaniem rekonfigurowalnych struktur logicznych i języków opisu sprzętu VHDL i Verilog) oraz na projektowaniu i zarządzaniu sieciami komputerowymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowania układów cyfrowych i jego automatyzacji. Potrafią zaprojektować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania sieciowe i komunikacyjne, zarządzać komponentami systemu komputerowego i sieciowego za pomocą odpowiednich zasobów systemu operacyjnego, projektować, konfigurować i wdrażać sieci komputerowe i sieciowe sys­tem operacyjne oraz zarządzać nimi, stosować w sieciach komputerowych podstawowe architektury sieciowe (sieci komputerowe oparte na rozwiązaniach typu klient-serwer oraz usługach sieciowych). Absolwenci potrafią także stosować metody cyfrowego przetwarzania i kompresji danych oraz projektować i programować mikrosystemy wbudowane. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zatrudnienia

Projektant systemów informatycznych; architekt sprzętowo-programowych systemów informatycznych; kierownik projektu lub zespołu; programista systemów wbudowanych; projektant mikrosystemów wbudowanych; projektant i administrator sieci komputerowych; inżynier bezpieczeństwa sieci; tester oprogramowania systemów informatycznych i teleinformatycznych; inżynier wsparcia produktu informatycznego; inżynier instalacji, wdrażania, integracji i utrzymania systemów IT; pracownik utrzymania systemów i wsparcia technicznego.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach projektujących, wdrażających i utrzymujących systemy i sieci komputerowe w różnych jednostkach i organizacjach gospodarczych i społecznych oraz w firmach produkujących lub eksploatujących komponenty programowo-sprzętowe.

 

Specjalność 2: Inżynieria Oprogramowania

Opis specjalności

Kształcenie na specjalności Inżynieria Oprogramowania jest zorientowane na wytwarzanie, rozwijanie i utrzymywanie niezawodnego i wydajnego oprogramowania, które spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane przez klientów. Pod uwagę brane są także te aspekty wytwarzania i użytkowania (modyfikowanie, administrowanie i konserwowanie) oprogramowania, które mogą być krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz wpływać w różnych sytuacjach na jego wielkość i koszty. Wiedza i umiejętności przekazywane studentom w ramach Inżynierii Oprogramowania koncentrują się głównie na pragmatycznym spojrzeniu na niezawodność i utrzymywanie oprogramowania oraz na doborze technik wytwarzania oprogramowania zapewniających jego poprawność na wszystkich etapach wytwarzania oraz chroniących przed późniejszymi kosztownymi i potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Studenci uczą się także zarządzania przedsięwzięciem programistycznym, poznają zaawansowane interfejsy użytkownika oraz realizują projekty inżynierskie łączące bazy danych, inżynierię oprogramowania i technologie rozproszone.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności uzyskują podstawy teoretyczne oraz umiejętności praktyczne związane z projektowaniem i wytwarzaniem złożonych systemów oprogramowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi, a także znają procesy i środowiska wytwarzania oprogramowania oraz potrafią je organizować. Absolwenci potrafią w praktyce sprawnie posługiwać się inżynierią oprogramowania w obrębie całego cyklu życia oprogramowania. W szczególności dotyczy to definiowania wymagań (w tym wymagań bezpieczeństwa), analizy, prototypowania, projektowania, wdrażania, testowania, użytkowania i zarządzania ryzykiem związanym z wytwarzaniem i wykorzystywaniem oprogramowania Absolwenci znają także zasady funkcjonowania systemów równoległych i rozproszonych oraz zagadnienia projektowania oprogramowania równoległego. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zatrudnienia

Projektant systemów informatycznych, architekt oprogramowania, programista, analityk systemowy, kierownik projektu lub zespołu, tester oprogramowania i systemów informatycznych, inżynier do spraw jakości oprogramowania, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa cyfrowego.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących systemy oprogramowania różnego przeznaczenia oraz firmach, agencjach rządowych, bankach, edukacji i szkolnictwie wyższym i innych jednostkach organizacyjnych, w których utrzymuje się i rozwija systemy oprogramowania.

 

Specjalność 3: Inżynieria Systemów Informacyjnych (Information Systems Engineering)

Opis specjalności

 Specjalność zorientowana jest na inżynierię systemów informacyjnych z uwzględnieniem dwóch ścieżek edukacyjnych: systemy webowe oraz integrację systemów informatycznych. W ścieżce pierwszej studenci poznają technologie wykorzystywane do realizacji systemów internetowych. W ramach zajęć studenci poznają aspekty projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. user experience) oraz najnowsze technologie realizacji zarówno warstwy po stronie serwera (ang.  back-end), a także warstwy po stronie przeglądarki i użytkownika (ang. front-end) systemów webowych.  Zajęcia obejmują również technologie mobilne oraz tematy związane z technologiami marketingu elektronicznego. Na zajęciach projektowych studenci pozyskują w zespołach projektowych wiedzę, kompetencje i umiejętności dotyczące realizacji systemu webowego dla wybranego obszaru zastosowań. Proces realizacji projektu odzwierciedla warunki realizacji rzeczywistych systemów w sektorze komercyjnym.  Profil drugi nawiązuje do tematyki integracji systemów informatycznych i umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru informatyzacji organizacji, a także wykorzystania systemów zintegrowanych. Realizowane zajęcia powiązane z infrastrukturą informatyczną oraz integracją systemów dostarczają podstaw technologicznych do realizacji projektów wdrożeniowych. W ramach specjalności studenci pozyskują również wiedzę z obszaru systemów analitycznych, elementów audytu i kontroli bezpieczeństwa, a także zarządzania projektami. Podczas zajęć projektowych studenci rozwiązują problemy z obszaru integracji i wdrażania systemów informatycznych w powiązaniu z potrzebami biznesu lub administracji publicznej.

Sylwetka absolwenta

 Absolwenci specjalności posiadają podłoże teoretyczne oraz umiejętności praktyczne zgodne z najnowszymi trendami, w zależności od wybranego profilu odpowiednio związane z realizacją zaawansowanych systemów webowych lub powiązane z integracją systemów informatycznych. Zgodnie z pierwszą ścieżką kształcenia absolwent będzie dobrze przygotowany do realizacji prac programistycznych oraz projektowych w obszarze systemów webowych. Zakres zastosowań pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji obejmuje zbieranie wymagań i tworzenie specyfikacji wymagań, modelowanie, projektowanie i implementowanie systemów webowych dowolnego typu, w tym portali, platform handlu elektronicznego, systemów społecznościowych oraz innowacyjnych i użytecznych interfejsów użytkownika. Absolwenci będą umieli projektować i budować systemy webowe o innowacyjnej architekturze zgodnie ze współczesnymi wzorcami, takimi jak np. aplikacje jednostronicowe (ang. single page applications), systemy w architekturze mikroserwisów (ang. microservices architecture) oraz oprogramowanie-jako-usługa SaaS (ang. Software as a Service). Doświadczenie w pracy zespołowej pozwoli absolwentom na sprawne współdziałanie w zespołach projektowych. Druga ścieżka kształcenia zapewnia absolwentom wiedzę, umiejętności i kompetencje powiązane z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych zarządzania, wykorzystaniem systemów analitycznych oraz powiązaniem rozwiązań technologicznych z potrzebami biznesu i administracji publicznej. Wiedza pozyskana zarówno na pierwszym jak i na drugim profilu kształcenia zapewni konkurencyjność na rynku pracy.  Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności może podejmować zatrudnienie na stanowisku programisty systemów webowych, projektanta interfejsów użytkownika, projektanta user experience, analityka internetowego, analityka marketingu elektronicznego, projektanta i programisty oprogramowania w architekturze oprogramowanie-jako-usługa (SaaS, Software as a Service). Kwalifikacje absolwentów profilu drugiego umożliwiają podjęcie pracy zawodowej jako integrator systemów informatycznych, projektant produktów i usług informatycznych, analityk systemowy oraz pracownik działów wdrożeń systemów na potrzeby biznesu i administracji.