1. Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych. Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria)
napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2015−2018 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018 lub roku ubiegłym (2016/2017). Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie problematyki
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Prace należy przesłać do 30 września 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.abw.gov.pl/pl/konkurs/1313,Edycja-VII-20162017.html


2. NAWA – konkurs na wymianę naukowców. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany
osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

3. Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR na B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), skierowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/


4. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/akcje-marii-skodowskiej-curie.html