Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zmarł dr inż. Zbigniew Rudak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 83 lat zmarł
dr inż. Zbigniew Rudak,
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
w Zakładzie Cybernetyki i Elektroniki w Instytucie Elektroniki i Informatyki
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. 

Przez wiele lat prowadził zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z przedmiotów związanych z techniką elektroniczną.
Przez dwie kadencje był kierownikiem Zakładu Cybernetyki i Elektroniki.

Od 2008 do 2020 roku wspomagał Katedrę Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki ZUT realizując wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów „Technika cyfrowa” oraz „Elektronika”.

Odszedł od nas ceniony nauczyciel akademicki i pracownik naukowy.
Zapamiętamy Pana Doktora jako człowieka szlachetnego i życzliwego, szanowanego
i lubianego przez studentów oraz pracowników wydziału.

Rodzinie, najbliższym i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 5 marca 2021 r. o godz. 14.15
(Kaplica boczna lewa - Cmentarz Centralny w Szczecinie).

ribbon

Nabór na Studia Podyplomowe Programowanie komputerów

Ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych Programowanie komputerów
- termin rekrutacji upływa 14.03.2021 r.

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie komputerów".

Termin rekrutacji upływa 14.03.2021 r.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe „Programowanie komputerów” skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2021 roku, a zakończą w styczniu 2022 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70 h w semestrze).

Całkowity koszt studiów wynosi 3.000 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu

 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),

 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),

 • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na 18 osób. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

Renata Zielińska (p.105)

z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:

Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.
W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W związku z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, przed wizytą na Wydziale Informatyki, kandydata prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 91 449 56 63 lub mailowy rzielinska@wi.zut.edu.pl w celu potwierdzenia tej wizyty.

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Na podstawie  Komunikatu Nr 5 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 8  lutego 2021 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 informuję, że zajęcia z przedmiotów:

 • Technika cyfrowa, semestr 2 S1
 • Druk 3d, semestr 6 S1
 • Systemy wbudowane, semestr 6 S1
 • Systemy sensorowe i mechatronika, semestr 6 S1
 •  Widzenie komputerowe, semestr 3 S2

będą prowadzone w formie hybrydowej, przy czym zajęcia stacjonarne zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru.

Zajęcia z pozostałych przedmiotów będą prowadzone w formie zdalnej.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dotyczących sposobu kształcenia zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Dziekan Wydziału Informatyki
Jerzy Pejaś

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021, SEMESTR LETNI

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału (I piętro, pok. 105 i 106) do dnia 15 marca 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA! Po dniu 15 marca 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2021 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku  (dokument dostępny cyfrowo) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Szczegóły na stronie:

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

Ruszyła IV edycja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

Studentów zainteresowanych edukacją wojskową w ramach Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w programie, rekrutacja potrwa do 28 lutego 2021 roku.

Szczegóły: Edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej