Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Informatyka S2/N2

Celem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

  • twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
  • tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, jakościowych;
  • kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
  • formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
  • opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
  • kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka (semestr 1) oraz przedmiotów specjalnościowych (semestry 2 – 4). Przedmioty specjalnościowe realizowane są w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków obieralnych:

  • Specjalność 1: Projektowanie oprogramowania (Software design)
  • Specjalność 2: Systemy komputerowe zorientowane na człowieka (Human centered computing)
  • Specjalność 3: Inteligencja obliczeniowa (Computational intelligence)

Specjalność: Projektowanie oprogramowania/Software design

Opis specjalności

Studia na specjalności projektowanie oprogramowania pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności z praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi służących do tworzenia zaawansowanego i bezpiecznego oprogramowanego. Studia są adresowane do studentów, którzy zajmują się wytwarzaniem, analizą, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa przetwarzania i przechowania danych. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszej specjalności umożliwiają absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętą inżynierią oprogramowania i bezpieczeństwa informacji, które są związane m.in. z projektowaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi, sieciami i zbiorami danych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz monitorowania, detekcją i analizą ich zagrożeń oraz naruszeń.

Profil absolwenta

Po ukończeniu specjalizacji studenci pozyskują praktyczne umiejętności w dziedzinie projektowania, rozwoju, utrzymania i wdrażania oprogramowania równoległego i rozproszonego oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych. Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności indywidualnej zawodowej oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi. Zdobyta wiedza zapewni absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy oraz przygotowuje do prowadzenia badań naukowych.

Możliwe stanowiska pracy absolwenta: kierownik projektów programistycznych, kierownik zespołów programistycznych, analityk systemowy, projektant oprogramowania równoległego i rozproszonego, wdrożeniowiec złożonego oprogramowania równoległego i rozproszonego, administrator systemów informatycznych, pracownik naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego.

Specjalność: Systemy komputerowe zorientowane na człowieka/Human centered computing

Opis specjalności

Specjalność związana jest z projektowaniem systemów zorientowanych na człowieka z uwzględnieniem czynników poznawczych, możliwości percepcyjnych i mechanizmów społecznych. Nawiązuje ona do zagadnień związanych z przetwarzaniem danych zorientowanych na człowieka (ang. human centered computing) oraz z informatyką społeczną (ang. social informatics). Studia adresowane są do osób zainteresowanych obszarami powiązanymi z projektowaniem elementów interfejsów użytkownika (ang. front end), badaniami doświadczeń użytkownika (ang. user experience, UX), analityką sieci złożonych stanowiących podstawę platform społecznościowych (ang. computational network science) oraz zachodzących w nich procesów takich jak rozprzestrzenianie informacji. W toku studiów pozyskiwana jest wiedza, umiejętności i kompetencje powiązane z projektowaniem systemów, analizami zachowań użytkowników, wykorzystaniem sygnałów kognitywnych i sensorów, Internetem rzeczy, analityką danych z systemów interaktywnych. W ramach specjalności rozpatrywana będzie problematyka systemów cyber-fizycznych oraz komunikacji z użytkownikami w systemach z obszaru motoryzacji (ang. automotive), medycyny, gier i innych aplikacji o krytycznym znaczeniu komunikacji z użytkownikiem w czasie rzeczywistym przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na realizowane zadania i procesy kognitywne.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności uzyskają podłoże teoretyczne oraz umiejętności praktyczne związane z realizacją zaawansowanych interfejsów użytkownika, zgodnych z najnowszymi trendami, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru informatyki oraz kognitywistyki. Przy czym interfejs użytkownika rozumiany jest jako szeroki zakres technik przekazywania i odbierania informacji od systemów komputerowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu. Absolwent studiów będzie dobrze przygotowany do realizacji prac projektowych oraz badania interfejsów użytkownika w kontekście doświadczeń użytkownika oraz ich optymalizacji. Zakres zastosowań pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji obejmuje projektowanie systemów webowych, platform handlu elektronicznego, systemów społecznościowych, innowacyjnych interfejsów oraz mechanizmów komunikacji w grach, systemach edukacyjnych oraz zaawansowanych interfejsów w systemach cyber-fizycznych, które integrują systemy pomiarowe, systemy techniczne i oprogramowanie w sektorze automotive, systemach medycznych, symulatorach czasu rzeczywistego. Wykorzystywana aparatura analityczno-badawcza i specjalizowane oprogramowanie umożliwia kreowanie innowacyjnych rozwiązań do bezpośrednich zastosowań w przemyśle. Pozyskana wiedza zapewni konkurencyjność na rynku pracy, poszerzy horyzonty, a także zapewni podstawy do prowadzenia badań naukowych na studiach doktoranckich.

Możliwe stanowiska pracy absolwenta

Projektant interfejsów użytkownika, programista interfejsów użytkownika (ang. front end developer) w tym programista graficznych interfejsów użytkownika, user experience designer, projektant interfejsów systemów czasu rzeczywistego, projektant systemów opartych na Internecie rzeczy, specjalista ds. optymalizacji interfejsów użytkownika, specjalista ds. planowania i realizacja doświadczeń z udziałem użytkowników, analityk internetowy, analityk marketingu elektronicznego, analityk platform społecznościowych.

Specjalność: Inteligencja obliczeniowa / Computational intelligence

Opis specjalności

Studia na kierunku inteligencja obliczeniowa pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki w obszarze związanym z przetwarzaniem, analizą i wnioskowaniem z danych, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności z praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi wspomagających te procesy. Studia są adresowane do absolwentów informatyki stopnia pierwszego chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technik ucznia maszynowego, eksploracji danych, rozpoznawania wzorców oraz szeroko rozumianych zastosowań sztucznej inteligencji. W trakcie studiów kładziony będzie duży nacisk na systemy związane z percepcją maszynową, w tym między innymi rozpoznawaniem wzorców w obrazach czy sygnałach audio/wideo oraz analizą i przetwarzaniem danych multimedialnych.

Profil absolwenta

Absolwent specjalności „Percepcja i uczenie maszynowe” („inteligencja obliczeniowa”) będzie informatykiem programistą specjalizującym się w technikach obliczeniowych związanych z przetwarzaniem analizą i wnioskowaniem z danych oraz posiadającym poszerzoną wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie analizy danych pochodzących z różnych źródeł ze szczególnym naciskiem na dane multimedialne (obraz i dźwięk). Absolwent oprócz znajomości typowych języków programowania będzie umiał biegle posługiwać się językami i bibliotekami typowymi dla analizy danych jak Python lub R.

Możliwe stanowiska pracy absolwenta

Naturalnym kierunkiem zatrudnienia absolwenta będą firmy z obszaru przetwarzania dużych zbiorów danych, analityki biznesowej, inteligencji biznesowej, grafiki komputerowej, branży automotive IT w zakresie widzenia komputerowego oraz inteligentnych systemów ubiquitous computing. Ponadto możliwe stanowiska pracy to również programista języków R lub Python, czy programista systemów sztucznej inteligencji. Absolwent będzie przygotowany pod względem praktycznym i teoretycznych do kontynuowania edukacji na III stopniu studiów i realizacji doktoratu w obszarze związanych z przetwarzaniem i analizą danych.