Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861, z późn. zm.)

  1. Ustala się wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia, tzw. opłaty rekrutacyjne, w roku akademickim 2020/2021 dla osób ubiegających się o przyjęcie: 
   • na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (postępowanie rekrutacyjne obejmuje dodatkowo egzamin wstępny) – 150 zł;
   • na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – 85 zł.
  2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego lub uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnych 2019/2020 i otrzymali tytuł finalisty oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł.
  3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 i 2 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia) – zgodnie z uchwałą w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021. Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
  4. W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną: Opłaty można dokonać w:
   • oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
   • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy).   
      
    Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

    Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

  5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
   • nieuruchomienia kierunku studiów,
   • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu,
   • udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w egzaminie wstępnym - sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym.

   Wniosek kandydata akceptuje Prorektor ds. studenckich.

  6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej opiniuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej i akceptuje prorektor ds. studenckich.
  7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie:
   • do 31 października 2020 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
   • do 31 marca 2021 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

   W przypadku zgubienia przez kandydata dowodu wpłaty, wniesienie wpłaty weryfikuje się w systemach informatycznych uczelni.

  8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego. 

Wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 (semestr niestacjonarnych studiów I i II stopnia na poszczególnych kierunkach)

Opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia:

 • w trzech jednakowych ratach, tj. do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia– za semestr zimowy oraz w trzech jednakowych ratach do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni;
 • jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł

Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty, mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni.