Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA WYŻSZE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

  1. Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia tzw. opłaty rekrutacyjne wynoszą odpowiednio:
   • na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarne I stopnia oraz na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia -  75 zł
  2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości:  10 zł
  3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 i 2 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
  4. W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną: Opłaty można dokonać w:
   • oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
   • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy).     
    Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

    Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koniec kandydata w ISR w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

  5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
   • nieuruchomienia kierunku studiów,
   • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu,
   • udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych, teście kwalifikacyjnym.
  6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej opiniuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i akceptuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
  7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie:
   • do 31 października 2018 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
   • do 31 marca 2019 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.
  8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego.