Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861, z późn. zm.):

 1. Ustala się wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia, tzw. opłaty rekrutacyjne, w roku akademickim 2021/2022 dla osób ubiegających się o przyjęcie:
 1. na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (postępowanie rekrutacyjne obejmuje dodatkowo egzamin wstępny) – 150 zł;
 2. na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – 85 zł.
 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia).
 3. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata – zaakceptowany przez prorektora ds. studenckich – w przypadku:
  1. nieuruchomienia kierunku studiów,
  2. wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu,
  3. udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w egzaminie wstępnym sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym.
 4. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej – podpisany przez kandydata – wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. studenckich w terminie:
  1. do 31 października 2021 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  2. do 31 marca 2022 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

W przypadku utracenia przez kandydata dowodu wpłaty, wniesienie wpłaty weryfikuje się w systemach informatycznych uczelni.

 1. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer rachunku bankowego.