Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATA NA STUDIA I STOPNIA

Podstawą  przyjęcia na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) są pisemne wyniki egzaminu:

 • maturalnego,
 • dojrzałości,
 • matury międzynarodowej IB,
 • matury europejskiej EB,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą uprawniającego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia na studia,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika/ egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika

  (dodatkowo mogą być brane do kwalifikacji wyniki egzaminów zawodowych)

Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na liczbę punktów (LP) uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym według następującego wzoru:

              LP = 0,45*A*W + 0,1*B*W + 0,1*C*W + 0,25*D*X + 0,1*E

symbole wprowadzone we wzorze oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz na egzaminie zawodowym:

– matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy (dowolny przedmiot) – poziom podstawowy lub rozszerzony, (może to być ten sam przedmiot co A lub C lub D pod warunkiem, ze kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach podstawowym lub rozszerzonym)

C – język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

– średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej

Kandydat wpisuje do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

 

Uwaga kandydaci na kierunki:

 • architektura
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
  przystępują dodatkowo do sprawdzianu umiejętności plastycznych
 • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
  przystępują dodatkowo do egzaminu sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzalne w trybie egzaminu maturalnego.

 

Sposób kwalifikowania na studia II stopnia ujęty jest w szczegółowych zasadach rekrutacji podanych w § 3, ust. 4  Uchwały nr 198 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.
Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 1. Na każdym kierunku studiów:
  • I stopnia - kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP),
  • II stopnia - kandydaci zostają uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 3, ust. 4. (Uchwały nr 198 Senatu ZUT w Szczecinie).
 2. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na jeden ze wskazanych przez siebie kierunków studiów (kandydat może wskazać maksymalnie 3 kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego) w sytuacji, gdy uzyska odpowiednio wysoką pozycję na liście rankingowej tego kierunku. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów tworzone są zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.
  UWAGA: Odnalezienie swojego nazwiska na liście kandydatów rezerwowych nie przekreśla możliwości podjęcia studiów na tym kierunku. Zazwyczaj pewna liczba kandydatów umieszczonych na liście kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek, wycofuje się z postępowania rekrutacyjnego, stąd na listę  wprowadzane są nazwiska z listy kandydatów rezerwowych w kolejności zgodnej z ilością uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.
 3. Wynikiem procesu kwalifikacyjnego jest jedna z podanych poniżej sytuacji: 
  • kandydat zostaje umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku najbardziej preferowanym i nie jest umieszczony na listach pozostałych wybranych przez siebie kierunków,
  • kandydat zostaje umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na jednym spośród wybranych przez siebie kierunków oraz zostaje umieszczony na listach rezerwowych tych kierunków, które wskazał jako wyżej preferowane,
  • kandydat nie zostaje umieszczony na żadnej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia spośród wybranych kierunków, natomiast zostanie umieszczony wyłącznie na listach rezerwowych wszystkich kierunków, które wybrał podczas rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK,
  • kandydat nie zostaje umieszczony na żadnej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ani liście rezerwowych - nie spełnił warunków rejestracji i/lub kwalifikacji.
 4. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne, upublicznione zgodnie z RODO w IRK
 5. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej.
  UWAGA: niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 6. Po upływie terminu składania dokumentów listy osób przyjętych na studia, listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowych oraz uaktualnione listy rezerwowych, zostaną opublikowane IRK
 7. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie (zgodnie z terminami rekrutacji) kompletu dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Dokumenty osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowych, które we wcześniejszym etapie rekrutacji zostały dostarczone do komisji rekrutacyjnej będą przekazane odpowiedniej komisji rekrutacyjnej bez udziału kandydata.
 8. Po upływie terminu składania dokumentów, lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaje przekształcona w listę przyjętych na studia (w ramach limitu miejsc).
 9. Dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 10. W przypadku ogłoszenia rekrutacji w II terminie, procedura ulega skróceniu.
  Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK od razu składa komplet dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej. Przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania dokumentów, a w przypadku rekrutacji na studia II stopnia – po spełnieniu  zasad rekrutacji podanych w § 3, ust. 4 Uchwały nr 198 Senatu ZUT w Szczecinie.
  Kandydaci na kierunki:
  • architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (studia stacjonarne I stopnia) przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych,
  • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 (studia stacjonarne I stopnia) przystępują do egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej.