Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
  1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe założenie osobistego konta rejestracyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IKR na stronie  https://irk.zut.edu.pl/pl/
  2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się adresem e-mail i utworzonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z adresem e -mail stanowi zabezpieczenie danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
  3. Prawidłowa rejestracja kandydata w IRK wymaga przejścia przez etapy:

        a) założenie indywidualne konto w systemie IRK (zgodnie z terminami rekrutacji),

        b)  uzupełnienie danych osobowych,
        c)   uzupełnienie danych adresowych,
        d)  uzupełnienie danych o wykształceniu.

       Uwaga!
       studia I stopnia niezbędne jest wskazanie rodzaju matury (np. Nowa matura, Matura IB, Matura Zagraniczna),

  • jeżeli kandydat jeszcze nie otrzymał świadectwa maturalnego zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze (część pisemna) oraz ich poziomy, po otrzymaniu świadectwa uzupełnia wyniki egzaminów,
  • jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego dodatkowo wskazuje nazwę olimpiady i zamieszcza skan dokumentu,
  • kandydat (absolwent technikum) zamieszcza skany dyplomu/dyplomów zawodowych.

    studia II stopnia niezbędne jest wskazanie rodzaju dokumenty będącego podstawą przyjęcia na studia II stopnia
     (np. Dyplom inżyniera, licencjata)

     e)  wybranie kierunku studiów (maksymalnie trzy, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego);

     f)   wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata za przeprowadzenie rekrutacji wynosi:
          150 zł -kandydaci zdający egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunkach:
          architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia,
          85 zł na pozostałe kierunki studiów,
          opłata powinna być wniesiona najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji w IRK, zgodnie z terminami rekrutacji;

      g)  wgranie zdjęcia spełniającego wymogi zdjęcia do dowodu osobistego, zdjęcie elektroniczne będzie niezbędne na etapie drukowania
           ankiety kandydata,

      h)  sprawdzenie wyników rekrutacji (zgodnie z terminami rekrutacji);
           status zakwalifikowany oznacza, że kandydat po złożeniu kompletu dokumentów i weryfikacji przez komisje rekrutacyjną
           zostanie przyjęty;

      i)  dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej do komisji rekrutacyjnej zgodnie
          z terminami rekrutacji, niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
           wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów;

      j)   po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji przez komisję rekrutacyjną na koncie kandydata w IRK pojawi się status przyjęty.