Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA prowadzone w języku polskim
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2022/2023

Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT 
z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji  16.01.14.02.2023 r.
testy kwalifikacyjne  16–17.02.2023 r.
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych  21.02.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  21.02.–01.03.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji  03.03.2023 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji