Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019

1.   REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

 21.05.17.07.2018 r.

testy kwalifikacyjne 

 19–20.07.2018 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list 
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 24.07.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 24.07.–01.08.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 03.08.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 10.08.2018 r.

2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINI

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: drugiego stopnia, stacjonarnych, do 13.08.2018 r.

 2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR. Kandydat  na studia stacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 40 Senatu ZUT z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019.

rejestracja internetowa

do 25.09.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

27.09.2018 r.

 

3.  SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1) Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji
2) Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.