Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

  1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Na kierunek:
   • architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura
   • budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku,
   • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
  4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Budownictwa i Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
  5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin , których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
  7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  8. Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
  9. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.
  10. Kandydat – obywatele polscy, który ukończył uczelnię zagraniczną, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).
  11. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym  na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).

   Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr zimowy)
   (studia stacjonarne drugiego stopnia - S2, studia niestacjonarne drugiego stopnia - N2)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - S2
 • ZOOTECHNIKA - S2

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA -S2, N2
 • BUDOWNICTWO - S2,N2
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA -S2,N2
 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA -S2

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA -  S2, N2      

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - S2, N2

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - S2, N2
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w języku angielskim S2
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU S2, N2
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - S2, N2
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - S2, N2

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU -  N2
 • OCHRONA ŚRODOWISKA - N2
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII -  N2
 • OGRODNICTWO - N2
 • ROLNICTWO - N2

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA - S2
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - S2, N2

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • LOGISTYKA -S2
 • TRANSPORT - S2

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - S2, N2
 • NANOTECHNOLOGIA - S2
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - S2