Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego - HYDROSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.


Do konkursu mogą przystąpić:

  1. przedsiębiorstwa,
  2. jednostki naukowe,
  3. inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  1. badania podstawowe,
  2. badania przemysłowe,
  3. eksperymentalne prace rozwojowe,
  4. prace przedwdrożeniowe.


Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 lipca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2023 r., godz. 16:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 31 lipca 2023 r.).

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej