Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło siódmą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych.
Dofinansowanie można otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  • posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  • który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. NCN  dopuszcza jednak przerwy w karierze naukowej z powodu dłuższej niezdolności do pracy, lub urodzenia dziecka.

    Nowością w tej edycji MINIATURY jest możliwość składania wniosku w języku polskim lub języku angielskim. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek, a działanie naukowe w ramach konkursu można realizować tylko raz w całej karierze badawczej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

UWAGA: Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursena merytoryczna wniosków w konkursie MINIATURA jest jednoetapowa.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.