Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Advanced Grant 2023.
Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET).

Granty ERC Advanced Grant mają na celu wsparcie wybitnych naukowców na etapie kariery, na którym są już uznanymi autorytetami w dziedzinie swoich badań, posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.
Program przeznaczony jest dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich 10 lat kariery, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter.

Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera projekty we wszystkich dziedzinach. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalny budżet może wynosić 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.

Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET) w komisyjnym portalu Funding & Tenders.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z ERC Mentoring Initiative!

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/otwarty-nabor-w-konkursie-erc-advanced-grant-2023

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. 
Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Weź udział w konsultacjach

Konsultacje potrwają 12 tygodni, a pytania są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Uczestnicy mogą odpowiadać we wszystkich językach UE.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • Wskazania osiągnięć i niedociągnięć poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, jego znaczenia oraz procedur związanych z procesem składania wniosków i zarządzaniem grantami;
 • Wyrażania opinii na temat dotychczasowego przebiegu programu Horyzont Europa; 
 • Zidentyfikowania przyszłych priorytetów planu strategicznego programu Horyzont Europa na lata 2025-2027, poprzez dostarczenie informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie badań i innowacji, synergii między programami UE, itp.

Ankieta będzie otwarta przez 12 tygodni. Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. 

Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/ke-chce-poznac-wasze-opinie-nt-programow-horyzont-2020-i-horyzont-europa

W dniu jutrzejszym tj. 18.11.2022 przez cały dzień nie będzie dostępna poczta ZIMBRA Wydziału Informatyki. Prosimy o wyrozumiałość - trwać będą prace zabezpieczające dane w tym serwisie. Uruchomienie usługi nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

-   posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
-   który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 6 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

UWAGA: przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 6 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

-    z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
-    bez udziału partnerów zagranicznych;
-    we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy w systemie OSF to 28 marca 2022 r.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23

Instrukcja przygotowania wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/opus23-wytyczne-wypelniania-wniosku.pdf

 

Temat konkursu: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality

Termin naboru: 1 grudnia 2021 r. - 27 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie: do 5 mln zł, z podziałem na 3 fazy

Celem projektu jest systemowe i informatyczne zebranie danych i informacji od konsumentów w zakresie produktów, co do których istnieją wątpliwości jakościowe.
Instytucją zgłaszającą temat realizowany w konkursie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oczekuje, iż zaprezentowane zostanie narzędzie informatyczne, analizujące zasoby sieciowe na których mogą pojawiać się potencjalne informacje dotyczące jakości produktów i towarów.

Istotą założeń analitycznych projektu jest stworzenie tzw. aplikacji „soft forensics”, z której pozyskane wyniki/informacje będą podstawą do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w tym testów „dual quality” wskazanych produktów/towarów. Wyniki badań pozwolą oceniać czy w poszczególnych krajach istnieją różnice jakościowe produktów oraz umożliwi monitorowanie sytuacji w Polsce oraz UE w tym zakresie.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-trzeci-konkurs-w-ramach-programu-infostrateg

Komunikat nr 1/2021
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Senatu ZUT na kadencję 2020-2024
- wybory 4 delegatów na zebranie uczelniane z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki niniejszym zawiadamia pracowników z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (tj., adiunktów, asystentów), iż:

w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 -14:00 w pok. 22 WI1 odbędą się:

wybory 4 delegatów na zebranie uczelniane, które wybierze przedstawicieli do Senatu ZUT z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 1. Zgłoszenia kandydatów na delegata na zebranie uczelniane wraz ze zgodą kandydata należy składać osobiście w pok. 125 WI1 w terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

 2. Głosowania dokonuje się osobiście, wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

 3. Druki zgłoszenia, oświadczenia/zgody kandydata dostępne są w na stronie internetowej WI w zakładce „Wybory 2020” oraz w pok. 125 WI1.

 4. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów II tura wyborów odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. o w godz. 9:00 – 14:00 w pok. 22 WI1.

 5. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego prosimy o używanie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta, dezynfekcję rąk, posiadanie własnego długopisu oraz zachowania dystansu społecznego 1,5 m.

Przewodniczący WKW WI ZUT
dr hab. inż. Marcin Pluciński

Do pobrania: Zgłoszenie kandydatury na delegata ...

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022 r.

Czas na złożenie raportów będzie wynosił 60 dni od dnia udostępnienia formularza.

NCN informuje, że ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu).

O dostępności formularzy raportów końcowych i terminie ich złożenia w konkursie MINIATURA 4 NCN poinformuje w późniejszym terminie.
Zwrot ewentualnych środków niewykorzystanych w trakcie realizacji działania powinien nastąpić do 30 dni od daty zakończenia jego realizacji.

Źródło informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-koncowych

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9, Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularz raportu rocznego za rok 2020 w ww. konkursach będzie udostępniony w systemie OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie jednego skumulowanego formularza raportu).

Planowany termin udostępnienia formularzy raportów dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17. PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10 – 1 lutego 2022 r.

Raporty roczne w ww. konkursach powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2022 r.

Źródło informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-rocznych-za-rok-2020

Chcesz otrzymać grant z NCN?

Poznaj warunki konkursów i wybierz ten najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Wyszukaj termin otwarcia naboru, przygotuj i złóż wniosek.

https://ncn.gov.pl/konfigurator-grantu

Polska

Zapraszamy wszystkich doktorantów zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i umiejętności na szkolenie on-line z zakresu przygotowania oraz realizowania projektów badawczych.

Termin szkolenia:

 • 11-12 października 2021 r., w godz. 09:00-14:00

programie szkolenia m.in.:

 • jak zaplanować badania naukowe zgodnie z Kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami PMI;
 • zarządzanie realizacją i zmianą w badaniach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • obowiązki realizujących badania naukowe w kontekście planowania badań.
 • metodologia przeglądu literatury.
 • kryteria oceny publikacji na potrzeby analizy literatury i planowania badań.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Szymon Walczak, PMP – matematyk, w latach 2015-2018 koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, certyfikowany menedżer projektów (PMI Project Management Professional).

Chęć udziału w szkoleniu wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika projektu (format:  pdf, rozmiar:  196 KB) należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin uczestnictwa (format:  pdf, rozmiar:  678 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/szkolenie-on-line-planowanie-badan-w-praktyce-1.html

 

 

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17,  i POLONEZ BIS 1 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.: https://osf.opi.org.pl/app/