Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Pomoc materialna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Wróblewska, pokój 106, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5608

mgr inż. Renata Zielińska, pokój 105, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5663

Wnioski o pomoc materialną można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-13.00 w pokojach 105 i 106 w budynku WI 1.

Wyznacza się dodatkowe terminy przyjmowania wniosków dotyczących pomocy materialnej, przewidziane z myślą o studentach studiów niestacjonarnych:

Sobota - 8.10.2022r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 105, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 63

Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2021/2022 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2022/2023).

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2022) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

- w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia - gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia - gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego - nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2022 r.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 19 października 2022 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUT: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023.html

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Zamiar złożenia wniosku należy niezwłocznie zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę również o uzupełnienie informacji znajdującej się na stronie głównej WI: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/aktualnosci-studenckie/stypendium-ministra-2022-2023  

o poniższą informację:
Zamiar złożenia wniosku należy niezwłocznie zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•    TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 15 marca 2022 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.
UWAGA! Po dniu 15 marca 2022 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2022 r.  może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.
•    TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):
Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 marca 2022 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 22 marca 2022 r.
Student, który złoży wniosek  w terminie od 9 do 31 marca 2022 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.
Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.
Regulamin świadczeń dla studentów w najbliższym czasie zostanie zmieniony. Będą obowiązywać nowe wnioski o świadczenia dostępne do pobrania przed pok. 105 i 106 WI 1 lub  na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

icon Terminy składania wniosków 2021 lato [15.0K] icon Zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów 2022 [15.0K]

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę finansowaną z funduszu stypendialnego.

Zapisy par. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, wprowadzonego Zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. regulują zasady przyznawania studentom zapomóg:
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/Marzena/Reg.tekst_jedn._z60_19-1.pdf.

  1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych.

  3. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

1) nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec);
2) poważną i nagłą chorobę studenta (w tym covid) lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych;
3) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa);
4) szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

4. Zapomogę przyznaje dziekan/wydziałowa komisja stypendialna na wniosek studenta, w ramach limitu środków przekazywanych na ten cel na dany rok akademicki.

5. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację życiową oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów powinien być złożony do dziekana/wydziałowej komisji stypendialnej w terminie do 3 miesięcy od momentu wystąpienia przyczyny powodującej trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku o zapomogę może być przedłużony.
Druki dostępne są na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

Uwaga:

Wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów, w tym zapomóg określa Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20.09.2021 r.:
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/Marzena/wysoko%C5%9Bci_%C5%9Bwiadcze%C5%84_styp_zarz_106_2021.pdf

Należy pamiętać, że wniosek o zapomogę należy udokumentować (np. wypisem ze szpitala, wypowiedzeniem pracy, zaświadczeniem o pozytywnym wyniku testu na covid, itp.).

Każdy wniosek dotyczy indywidualnej sytuacji studenta, rozpatrywanej przez dziekana/wydziałową komisję stypendialną.

Przypominamy, że zgodnie z par. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów, student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo otrzymać stypendium socjalne. Warunki i tryb przyznawania ww. stypendium określają zapisy zawarte par. 7-9 Regulaminu świadczeń dla studentów.

Wysokość miesięcznego dochodu na 1 członka w rodzinie, pozwalająca starać się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł (par. 8 ust.1 Regulaminu świadczeń dla studentów).

Dodatkowo, studenci otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli spełniają warunki zawarte w par. 10 Regulaminu świadczeń dla studentów.

 

Wnioski o pomoc materialną można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-13.30 w pokojach 105 i 106 w budynku WI 1.

Wyznacza się dodatkowe terminy przyjmowania wniosków dotyczących pomocy materialnej, przewidziane z myślą o studentach studiów niestacjonarnych:

Sobota - 6.11.2021r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 106, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 08

Sobota - 11.12.2021r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 105, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 63