Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Preinkubacji i Inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT (dalej Regulamin).

Konkurs na inkubacje skierowany jest do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata i dotyczy usługi inkubacji, która wiąże się m.in. z udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 3 do 28 sierpnia 2020 r. wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Więcej informacji na stronie RCIiTT.

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Warunki otrzymania stypendium

Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z okresem urlopowym dziekanat dla studentów będzie nieczynny w dniach 27.07.–14.08.2020.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie pilnych spraw związanych z tokiem studiów do 24.07.2020 (telefonicznie, mailowo, poprzez Teamsy).

W sprawach szczególnie ważnych będzie można kontaktować się od 05.08.2020 r. z pracownikiem Dziekanatu (p.13), tel. 91 449 5503.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W dniach 14.07.2020 - 02.08.2020, ze względu na urlop pełnomocnika ds. praktyk, dokumenty dotyczące praktyki będą wydawane jedynie w nagłych przypadkach. O konieczności wystawienia dokumentów należy poinformować pełnomocnika przynajmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

W dniach 03.08.2020 - 14.08.2020 w sprawie dokumentów dotyczących praktyki należy kontaktować się z Prodziekanem ds. kształcenia dr inż. Mirosławem Łazoryszczakiem.

Od 15.08.2020 do 01.09.2020 Wydział nie będzie wystawiał dokumentów związanych z praktykami.

Do 01.09.2020 wstrzymane jest rozliczanie praktyki i przyjmowanie dokumentów. Rozliczanie praktyki będzie prowadzone od 02.09.2020.

Pomorze zachodnie

Stypendia do wzięcia

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 15 września 2020 r.

O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80 %. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września 2020 r. przed rozpoczęciem roku akademickiego będącego pierwszym rokiem studiów, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Szczegóły: http://www.edukacja.wzp.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-0