Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Komunikat Nr 1 Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie informacji dla studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów na studiach prowadzonych na Wydziale Informatyki w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia nr 72 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2019/2020 oraz Regulaminu Studiów konieczne jest stosowanie się do poniższych zasad.

 1. Zaliczenia i egzaminy na studiach przeprowadzanych na Wydziale Informatyki odbywają się w trybie zdalnym w formie ustnej lub pisemnej (testy, zadania otwarte). Wymaganie to dotyczy także zaliczeń/egzaminów poprawkowych z semestru zimowego 2019/2020.
 2. Informacje o formie zaliczenia lub egzaminu powinna zostać przekazana studentom przez nauczyciela odpowiedzialnego za dane zajęcia.
 3. Zaliczenia w trakcie semestru powinny być przeprowadzone do 21 czerwca 2020 r. Terminy tych zaliczeń uzgadnia prowadzący zajęcia w porozumieniu ze studentami.
 4. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe będą realizowane zgodnie z harmonogram dostępnym w e-Dziekanacie.
 5. Zaliczenia i egzaminy w trybie zdalnym będą realizowane na platformie MS Teams i/lub Moodle. Student przed przystąpieniem do zaliczenia lub egzaminu powinien być przypisany do odpowiednich grup zdefiniowanych przez prowadzącego na platformach MS Teams i/lub Moodle. Zasady dołączenia do grup powinien określić prowadzący zaliczenie lub egzamin.
 6. Student przystępujący do zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym powinien zostać zidentyfikowany przez prowadzącego zaliczenie lub egzamin. Identyfikacja będzie prowadzona na podstawie czynności przedstawionych poniżej i wykonanych przez studenta.
  Czynności obligatoryjne:
  a) zalogowanie się na platformie MS Teams w zespole wskazanym przez nauczyciela – bez względu na rodzaj platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia;
  b)w przypadku wykorzystania platformy Moodle jednoczesne zalogowanie się na Platformę MS Teams i Moodle musi nastąpić z komputera o tym samym adresie IP.
  Czynności opcjonalne:
  a) udostępnienie za pomocą kamery swojej twarzy i legitymacji studenckiej z widocznym numerem albumu (pozostałe dane powinny być ukryte) oraz głośne podanie swojego imienia i nazwiska, numeru albumu oraz nazwy przedmiotu, którego dotyczy zaliczenie/egzamin;
  b) udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego lub wykonanie zleconej przez niego czynności.
 7. Zgodnie z rozdz. II, pkt. 7 Załącznika do Zarządzenia Nr 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z infrastruktury informatycznej ZUT użytkownik Uczelnianej Sieci Komputerowej, także student, nie może udostępniać hasła dostępowego do swojego konta osobom trzecim. Wykrycie takiego faktu grozi nieuznaniem wyników zaliczenia i/lub egzaminu oraz skierowaniem wniosku do komisji dyscyplinarnej.
 8. W trakcie trwania zaliczenia/egzaminu nauczyciel może wyrywkowo ponawiać weryfikację tożsamości zdających.
 9. Proces weryfikacji tożsamości oraz przebieg zaliczenia/egzaminu może być rejestrowany po uprzednim nadaniu nauczycielowi takiego uprawnienia przez UCI za zgodą Dziekana WI.
 10. W przypadku, gdy nauczyciel nie może zidentyfikować zdającego lub jego zachowanie narusza zasady określone przez nauczyciela przed rozpoczęciem zaliczenia/egzaminu lub określone w 3, pkt. 6 Zarządzenia nr 72, nauczyciel ma prawo wykluczyć studenta z dalszego udziału w zaliczeniu/egzaminie.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT           
Dziekan Wydziału Informatyki