Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

1. Wymiar praktyki

 • na studiach S1 – 120 godzin, rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS)
 • na studiach S1 od 2023/24 – 120 godzin, rozliczane na 6 semestrze (4 ECTS)
 • na studiach N1 – 120 godzin, rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS)

 

2. Pełnomocnicy ds. praktyk

 • studia S1 – dr inż. Anna Barcz
 • studia N1 – dr inż. Piotr Błaszyński

 

3. Praktyki krok po kroku

 1. Student znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia termin i zgłasza się (e-mail) do pełnomocnika ds. praktyk. W zgłoszeniu należy podać nazwę zakładu pracy, adres oraz termin realizacji praktyki.
 2. Pełnomocnik ds. praktyk wyraża zgodę na realizację praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej pracy jest zgodny z programem praktyki i umożliwia studentowi zrealizowanie efektów uczenia się przypisanych praktykom na kierunku Informatyka. Po wyrażeniu zgody pełnomocnik ds. praktyk przygotowuje (generuje z systemu obsługi studentów) dokumenty:
  1. „Skierowanie” – jeśli student pracuje (ma umowę z pracodawcą),
  2. „Skierowanie” i „Umowę” – jeśli student aplikuje na praktykę do zakładu pracy, w którym nie jest zatrudniony (nie ma umowy z pracodawcą).
 3. Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem praktyki zawodowej ubezpieczyć się na czas jej realizacji od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Student, dla którego pełnomocnik przygotowuje „Umowę”, jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia o zawartej umowie ubezpieczenia.
 4. Student przekazuje dokumenty firmie, w której zamierza realizować praktykę. Po uzyskaniu podpisu na Umowie, najszybciej jak to możliwe, jeden egzemplarz Umowy dostarcza na WI.
 5. Student realizuje praktykę i prowadzi „Dziennik praktyki”. Po zakończeniu praktyki dostarcza do pełnomocnika ds. praktyk wypełniony „Dziennik praktyki”. Dziennik należy dostarczyć do końca semestru, w którym jest rozliczana praktyka. Dodatkowo student wypełnia i dostarcza do pełnomocnika „Ankietę oceny miejsca realizacji praktyki zawodowej”.
 6. Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę i wystawia ocenę.

4. Zaliczenie na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych przez studenta w ramach zatrudnienia / stażu / wolontariatu

 1.  Student wypełnia Wniosek o uznanie efektów uczenia się i wraz z wypełnionym Dziennikiem praktyki dostarcza do pełnomocnika ds. praktyk. 

5. Informacje o ofertach praktyk i staży

Oferty praktyk i staży, które zakłady pracy zgłoszą bezpośrednio na Wydział Informatyki, umieszczane są na stronie https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/oferty-pracy-i-praktyk

 

6. Dokumenty do pobrania 

icon Ramowy program praktyki Informatyka [72.0K] icon Wniosek o uznanie efektów uczenia się [33.4K] icon ankieta [34.8K] icon dziennik praktyki [35.2K] icon oswiadczenie o posiadaniu NNW [34.1K]