Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Paweł Górski

17 lipca br. odbyła się na Wydziale Informatyki w trybie zdalnym obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Górskiego, doktoranta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych w latach 2012-2018. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 14 września br. nadał Kandydatowi stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt" Przetwarzanie wstępne nisko-kanałowych sygnałów EEG" była dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci pracy: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. inż. Robert Burduk, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej.

Serdecznie Gratulujemy!