Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Systemy wbudowane

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Dziewiąta edycja rozpocznie się w marcu 2022.
Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 4800 zł, z możliwością płatności w ratach.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5667
lub pan Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5642

Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczelni w tworzeniu tym studentom warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
  • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
 3. posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu.


W przypadku pierwszego naboru wniosków w ramach programu kierownikiem projektu może być także:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.,
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:
  • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach,
 3. posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy;

Koszt realizacji projektu nie może przekraczać:

 • 240 000 zł dla projektów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
 • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;

W tym koszty:

 • zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
 • wynagrodzenie kierownika projektu nie przekracza 3 000 zł miesięcznie,
 • pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r.  do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Szczegóły na stronie: zut.edu.pl/...perly-nauki.html

 

zajęcia zdalne na platformie MS Teams

Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną Prorektor ds. kształcenia ZUT dr inż. Piotr Piela wyraził zgodę na zmianę trybu prowadzenia wszystkich zajęć na Wydziale Informatyki ze stacjonarnego na zdalny w dniach 18-22 grudnia 2021 r.

dr inż. Wojciech Sałabun

Dnia 26 listopada b.r. Narodowe Centrum Nauki (NCN), będące największą i najważniejszą agencją wykonawczą finansującą badania podstawowe, ogłosiło wyniki w 21 edycji konkursu OPUS na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców. W tej edycji na konkurs Opus przeznaczone zostało ponad 559 mln zł. Do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło ponad 2,3 tys. wniosków z całej Polski, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 417 projektów, 4 z nich pochodzi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Miło nam poinformować, iż jednym z beneficjentów, który otrzymał finansowanie jest nasz pracownik dr inż W. Sałabun. Warto zaznaczyć, iż jest to drugi grant uzyskany przez dr. inż. Sałabuna w tym konkursie oraz trzeci finansowany z środków NCN.

Finansowany projekt jest poświęcony opracowaniu nowej metody wyznaczania poziomu istotności kryteriów decyzyjnych w oparciu o obiekty charakterystyczne. Projekt ten jest kontynuacją prac Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego dr Sałabun jest również kierownikiem. Sam projekt jest zaplanowany na okres 24 miesięcy i będzie realizowany wyłącznie przez Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie. Najważniejsze zadania są poświęcone opracowaniu innowacyjnego algorytmu identyfikującego lokalne oraz globalne wagi istotności wykorzystywane w metodach wielokryterialnej analizy decyzyjnej MCDA.

Życzymy dalszych sukcesów

5 listopada br. odbyły się na Wydziale Informatyki w trybie zdalnym obrony prac doktorskich asystentów w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej: mgr inż. Anety Bery i mgra inż. Dariusza Sychela. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jerzego Pejasia, prof. ZUT podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozpraw doktorskich i wyraziła poparcie dla wniosków Recenzentów o wyróżnienie prac.

Promotorem prac doktorskich był dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci:

 • dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW z Politechniki Wiarszawskiej i dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski, prof. SGGW ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (praca A. Bery)
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak z Politechniki Wrocławskiej i dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz z Politechniki Częstochowskiej (praca D. Sychela)

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. podjął uchwały o nadaniu Kandydatom stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Obie rozprawy zostały wyróżnione.

Serdecznie gratulujemy!

Aneta Bera
Aneta Bera
Dariusz Sychel
Dariusz Sychel