Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

logo Wydziału Informatyki

Szanowne Studentki!
Szanowni Studenci!

1 października na Wydziale Informatyki rozpoczął się nowy rok akademicki 2020/2021, 22-gi od utworzenia Wydziału, a 30-ty od uruchomienia kierunku studiów Informatyka.

Każdego roku, zgodnie z wielowiekową tradycją, nowy rok akademicki rozpoczynaliśmy uroczystością przyjęcia nowych studentów w poczet społeczności akademickiej Uczelni i Wydziału Informatyki. Tak miało być także w tym roku akademickim. Jednak w warunkach pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Szczecinie podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej inauguracji.

Niezależnie od tego, chociaż nie stacjonarnie, ale zdalnie, witam Was, najzdolniejszą młodzież naszego regionu, w progach Wydziału Informatyki. To spośród Was wyłonią się przyszli specjaliści IT, tak niezbędni dla rozwoju regionu i kraju. To w Was przez najbliższe lata będziemy inwestować po to, abyście po ukończeniu studiów twórczo zmieniali świat, kształtowali jego przyszłość oraz kształcili i wychowywali swoich następców. Absolwenci naszego Wydziału są bardzo cenieni i poszukiwani nie tylko przez firmy IT, ale także instytucje i organizacje, które nie są w stanie efektywnie prowadzić swojej działalności bez wsparcia informatycznego.

Władze Wydziału wraz kadrą naukowo-dydaktyczną stwarzają wszystkim studentom warunki do kształcenia na bardzo wysokim poziomie. Zapewniam Was, że będziecie świetnie przygotowani do pracy zawodowej, że zrobimy wszystko, aby była w Was chęć i pasja do dalszego ciągłego doskonalenia się, a także do kształcenia się na studiach magisterskich lub być może nawet na studiach doktoranckich. Myślę, że wiecie, że wiele zależy jednak od Was samych, od waszych zdolności, chęci i gotowości podejmowania wyzwań, odporności na stres, w końcu od przekonania o własnej wartości i niepoddawania się, nawet w być może beznadziejnych sytuacjach.

Decyzja każdego z Was o podjęciu studiów na Wydziale Informatyki zdeterminuje waszą przyszłość. W wielu przypadkach decyzja ta nie była łatwa, ale jestem przekonany, że dokonaliście słusznego wyboru.

Na Wydziale Informatyki oferujemy studia zgodne ze standardami kształcenia w zakresie informatyki opracowanymi przez międzynarodowe organizacje. Na studiach I stopnia do wyboru są trzy specjalności: Inżynieria komputerowa, Inżynieria oprogramowania oraz Inżynieria systemów informacyjnych. Wiedza i umiejętności uzyskane na tych specjalnościach mogą być poszerzane na studiach II stopnia w ramach specjalności: Projektowanie oprogramowania, Systemy komputerowe zorientowane na człowieka oraz Inteligencja obliczeniowa.

Każdego roku studia na Wydziale Informatyki kończy około 200 absolwentów. Mimo to na rynku brakuje informatyków, brakuje ekspertów z różnych specjalistycznych dziedzin informatyki, brakuje talentów informatycznych. W trakcie kształcenia silnie stawiamy na praktykę tak, aby studenci mogli testować teorię w działaniu, biorąc udział w programach stażowych w okresie wakacji lub w trakcie studiów.

Myślę, że wszyscy zgodzimy się z Johannem Wolfgangiem Goethe, że Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. Wykorzystajcie szanse, które daje wam studiowanie na Wydziale Informatyki. Zdobywajcie wiedzę teoretyczną, łączcie ją z praktyką biorąc udział w projektach badawczych, w pracach kół naukowych, w programach stażowych i projektach oferowanych przez Wydział i firmy z sektora IT. Pewnie często słyszycie lub będziecie słyszeć, że studia (także na informatyce) niewiele dają, że najwięcej doświadczenia zdobywa się w pracy. Jak zwykle w tego typu stwierdzeniach jest tylko część prawdy. Na przykład, z ankiet portalu No Fluff Jobs wynika, że owszem praca dla wielu ankietowanych osób była głównym źródłem nauki programowania, ale na drugim miejscu znalazły się właśnie studia.

Czas studiów to jeden z najwspanialszych okresów każdego studenta. Aktywnie włączajcie się w prace samorządu studenckiego, bawcie się, ale przede wszystkim studiujcie! Nie zaprzepaśćcie tego czasu. Przeżyjcie studia tak, żebyście wspominali je jak najlepiej i czerpali z nich to co najlepsze.

Na koniec, na czekającą was przygodę ze studiami chciałbym przekazać Wam życzenia ode mnie i od Waszych nauczycieli, władz Wydziału i Uczelni:

  • życzę Wam najpierw sił i wytrwałości w pokonywaniu wyzwań, które z pewnością pojawią się podczas kolejnych lat studiów;
  • życzę Wam, abyście w drodze do dyplomu spotykali tylko szczęście: w ludziach, na których traficie, w zdarzeniach, które was czekają; nie wszystko w życiu zależy od nas samych;
  • życzę Wam w końcu ukończenia studiów tylko z bardzo dobrymi wynikami i uzyskania dyplomu naszego Wydziału, naszej Uczelni; niech wiedza i umiejętności poparte dyplomem będą waszą furtką do przyszłości i pozwolą wam uzyskać status eksperta, w obszarach które szczególnie was zainteresują.

Dziekan Wydziału Informatyki
Jerzy Pejaś

icon List Dziekana do studentow I roku 2020 [171.8K]

Paweł Górski

17 lipca br. odbyła się na Wydziale Informatyki w trybie zdalnym obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Górskiego, doktoranta w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych w latach 2012-2018. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 14 września br. nadał Kandydatowi stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt" Przetwarzanie wstępne nisko-kanałowych sygnałów EEG" była dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci pracy: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. inż. Robert Burduk, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej.

Serdecznie Gratulujemy!

Grant APO_2020

Cel projektu : opracowanie nowego wyrobu - urządzenia mechatronicznego do automatycznego wytwarzania przyłbic ochronnych z półfabrykatów: folii ochronnej, taśmy mocującej i spinki, zgodnie z opracowaną technologią montażu.
Efekty końcowe :
1.    Prototyp – system mechatroniczny – urządzenie do montażu przyłbic ochronnych
2.    Oprogramowanie sterujące, umożliwiające automatyzację procesu wytwarzania
3.    Dokumentacja prototypu i oprogramowania

Wkład Funduszy Europejskich : 149 875,45 PLN

Grantobiorca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, Wydział Informatyki

 realizuje grant badawczy pn:
Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych - APO_2020

Kwota grantu: 149 875,45 PLN

Grant realizowany w ramach projektu: „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”
dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Studenci Wydziału Informatyki wykazali się dużym zaangażowaniem w proces oceny nauczycieli akademickich. Opinie wyrażane przez studentów w ankietach mają istotny wpływ na monitorowanie i ciągłą poprawę jakości kształcenia.

Na naszym wydziale uzyskaliśmy wysoki wynik frekwencji 27,2% wypełnionych ankiet, co jest trzecim najlepszym wynikiem spośród wszystkich wydziałów ZUT. Fakt ten został doceniony przez Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. ZUT, która przyznała samorządowi studentów WI nagrodę w wysokości 1000 zł.

Więcej szczegółów w załączonym liście gratulacyjnym:

icon List Gratulacyjny [535.8K]

dr inż. Wojciech Sałabun

Dr inż. Wojciech Sałabun, adiunkt oraz kierownik Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej, otrzymał stypendium dla młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Sałabun znalazł się w gronie 200 młodych naukowców wyróżnionych przez ministra.

W swojej pracy zawodowej dr inż. Wojciech Sałabun koncentruje się przede wszystkim na badaniach związanych z nowymi metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji, których algorytmy uwzględniają niepewność danych. Zakres badań pokrywa również zagadnienia związane z szacowaniem dokładności metod wspomagana decyzji. Laureat jest kierownikiem dwóch grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

  1. „Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności”
  2. „Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych”

Dr inż. Wojciech Sałabun jest również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Machine Learning Group, w którym aktywna praca naukowa owocuje licznymi artykułami studentów. Do najbardziej aktywnych publikacyjnie studentów należą: inż. Aleksandra Bączkiewicz, inż. Bartłomiej Kizielewicz, inż. Krzysztof Palczewski, inż. Karol Urbaniak, Jakub Więckowski, Andrii Shekhovtsov oraz Bartosz Paradowski. Krzysztof Palczewski za osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Jakub Więckowski stypendium Prezydenta Miasta Szczecin.

Poza pracownikiem Wydziału Informatyki w gronie stypendystów znalazły się dr inż. Magdalena Zdanowicz (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa) oraz dr inż. Anna Żywicka (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.