Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 marca 2018 roku powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców. W skład Rady Młodych Naukowców VI kadencji (od 1 marca 2018 do 1 marca 2020) weszło 18 młodych badaczy, wśród nich znalazł się mgr Wojciech Sałabun z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki.

Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.

Gratulujemy!

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 po zapoznaniu się z opiniami komisji habilitacyjnych wraz z uzasadnieniem, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego pracownikom naszego Wydziału.

dr inż. Anna Lewandowska uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego - cyklu 11 publikacji nt "Projektowanie, analiza i zastosowanie wyników eksperymentów percepcyjnych w obrazowaniu komputerowym",

dr inż. Jarosław Jankowski uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia - cyklu 13 publikacji nt "Modelowanie przestrzeni wewnętrznej internetowych systemów społecznościowych".

dr inż. Anna Lewandowska

dr hab. inż. Anna Lewandowska

dr inż. Jarosław Jankowski

dr hab. inż. Jarosław Jankowski

W przebiegu posiedzeń zarówno komisji habilitacyjnych jak i Rady Wydziału podkreślano wysoki poziom naukowy wyrażony w liczbie i jakości publikacji, kierowaniu projektami badawczymi, stażach zagranicznych a także we wskaźnikach bibliometrycznych.

Serdecznie gratulujemy

Wyróżniona praca inżynierska
Pan inż. Dawid Paleń obronił pracę dyplomową na temat "Budowa i kalibracja niskobudżetowej drukarki trójwymiarowej służącej do wytwarzania opraw oświetleniowych" pisaną pod kierunkiem prof. Radosława Mantiuka.
Celem pracy była budowa dwumateriałowej drukarki 3D pracującej w technologii FFF (ang. fused filament fabrication). Powstała konstrukcja składa się z własnoręcznie złożonych komponentów pracujących pod kontrolą kontrolera Arduino.
Drukarka umożliwia wytwarzanie obiektów z dwóch materiałów, z których jeden może być np. wypłukiwany za pomocą wody. W ten sposób możliwy jest wydruk skomplikowanych kształtów bez konieczności fizycznego usuwania podpór. 
Komisja obrony pracy dyplomowej była pod wrażeniem złożoności zaprezentowanego projektu oraz biegłości inżynierskiej dyplomanta.
Życzymy Panu Dawidowi dalszych sukcesów. 

Wydział Informatyki zaprasza na II turę rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia, na kierunek Informatyka - specjalność Inżynieria oprogramowania.

Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny jest pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl

WIzyta SCI

W ramach współpracy Wydziału Informatyki ze Szczecińskim Collegium Informatycznym w dniach 6, 7 i 13 lutego 2018 roku odbyły się na Wydziale Informatyki zajęcia laboratoryjne dla uczniów tej szkoły.

W Laboratorium Systemów Technicznych uczniowie klas pierwszych z Technikum Informatycznego SCI zapoznali się ze stanowiskami laboratoryjnymi i poznali budowę i działanie bramek logicznych.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Małgorzatę Pelczar i mgr inż. Jarosława Fastowicza.