Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

ZARZĄDZENIE NR 1 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Kolegium Wydziału Informatyki

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 8 Zarządzenia Nr 117 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w ZUT zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Kolegium Wydziału Informatyki na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 1. dr hab. inż. Jerzy Pejaś prof. ZUT – przewodniczący, Dziekan
 2. dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju, Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 3. dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
 4. dr inż. Piotr Błaszyński - Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
 5. dr inż. Anna Barcz - Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
 6. mgr Dorota Wiśniewska-Olech - Kierownik Dziekanatu
 7. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania
 8. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT – kierownik Katedry Systemów Multimedialnych
 9. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT – kierownik Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych
 10. dr inż. Piotr Dziurzański – kierownik Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji
 11. dr hab. inż. Marcin Pluciński – kierownik Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej
 12. dr Dorota Majorkowska-Mech - Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 13. dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. ZUT
 14. prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow
 15. dr hab. inż. Imed El Fray, prof. ZUT
 16. dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT
 17. dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT
 18. dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 19. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT
 20. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT
 21. dr hab. inż. Wojciech Maleika - prof. ZUT
 22. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT
 23. dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT
 24. dr hab. inż. Marek Pałkowski, prof. ZUT
 25. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 26. dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT
 27. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT
 28. dr inż. Radosław Maciaszczyk
 29. dr inż. Bartłomiej Małachowski
 30. mgr inż. Aneta Bera
 31. mgr inż. mgr inż. Anton Smoliński
 32. mgr inż. Cezary Wernik
 33. mgr Danuta Kostarelas
 34. inż. Jakub Dagil, student
 35. mgr inż. Artur Karczmarczyk, doktorant
 36. lic. Dariusz Jankowski
 37. dr inż. Joanna Kołodziejczyk
 38. prof. dr inż. Jerzy Sołdek – z głosem doradczym

2. Na sekretarza Kolegium powołuje się mgr Danutę Kostarelas.

§ 2.

Kolegium Wydziału Informatyki jest gremium opiniodawczo-doradczym dziekana, w skład którego wchodzą:

 1. dziekan jako przewodniczący;
 2. prodziekani;
 3. kierownicy katedr;
 4. kierownik Dziekanatu;
 5. przewodniczący komisji ds. jakości kształcenia oraz przewodniczący komisji programowej;
 6. przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja;
 7. przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz studentów i doktorantów, w liczbie:
  a) pracownicy z grupy nauczycieli akademickich zatrudnieni na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego;
  b) 5 osób z grupy nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku adiunkta lub asystenta;
  c) 1 osoba z grupy pozostałych pracowników wydziału;
  d) 2 osoby z grupy studentów lub doktorantów;
  e) 2 przedstawicieli związków zawodowych.

§ 3.

 1. Członków Kolegium Wydziału Informatyki wskazuje dziekan Wydziału.
 2. Posiedzenia kolegium zwołuje i prowadzi dziekan lub upoważniony przez niego członek Kolegium Wydziału Informatyki.
 3. W posiedzeniach Kolegium Wydziału Informatyki z głosem doradczym mogą także uczestniczyć inne osoby zaproszone przez dziekana.

§ 4.

Kolegium Wydziału Informatyki opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności Kolegium Wydziału Informatyki:

 1. uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału;
 2. opiniuje projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 3. wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez dziekana niezastrzeżonych dla organów i innych gremiów Uczelni;
 4. opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale z wyłączeniem funkcji dziekana;
 5. uczestniczy w opiniowaniu:
  a) wniosków o powoływanie, przekształcanie oraz znoszenie kierunków i specjalności studiów;
  b) programów studiów, programów studiów podyplomowych i kursów (w tym planów studiów i zakładanych efektów uczenia się);
  c) zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale;
  d) opiniowanie obsady zajęć dydaktycznych.