Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Szczecin, 14 grudnia 2017 r.

 

Strategia rozwoju
Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do 2027 roku

 

Wizja Wydziału Informatyki ZUT w 2027 roku

Wydział Informatyki ZUT (Wydział) jest znaczącym ośrodkiem naukowym oraz liderem informatyki w regionie. Wydział wszechstronnie wspiera rozwój studentów i pracowników oraz współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizując założenia „Przemysłu 4.0”.

Misja Wydziału Informatyki ZUT na lata 2017-2027

Misją Wydziału Informatyki ZUT jest kształcenie, prowadzenie badań naukowych oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze informatyki.

Wydział zapewnia kompetencje, zasoby techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby studenci i pracownicy w sposób zgodny z zasadami etyki oraz zasadą wolności prowadzenia badań naukowych dostarczali produkty i usługi, które będą miały istotny wpływ na społeczeństwo.

Wydział stawia ambitne cele w dążeniu do doskonałości w głównych obszarach działalności: kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Punktem odniesienia dla podejmowanych przez Wydział działań są najlepsze ośrodki krajowe oraz liderzy regionalni z krajów sąsiednich: Polski, Niemiec, Danii i Szwecji.

 

Strategie funkcjonalne:

1. Doskonałość w obszarze kształcenia

Wydział przekazuje studentom wiedzę w atmosferze pełnej wzajemnego szacunku i tolerancji. Udostępnia odpowiednie zasoby techniczne i organizacyjne, stwarzając możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego, zawodowego, naukowego, społecznego i biznesowego. Kształci informatyków na potrzeby lokalnej, krajowej i globalnej branży informatycznej oraz dostarcza im wiedzę i umiejętności, pozwalające na rozwijanie własnych firm. 

Wydział kształci na najwyższym poziomie w zakresie podstaw informatyki oraz na bieżąco śledzi trendy światowe, przekazując aktualną wiedzę i umiejętności specjalistyczne przygotowujące do pracy w szeroko rozumianym „Przemyśle 4.0”. 

Wydział reaguje na potrzeby wybitnych studentów. Wydział przygotowuje dla nich specjalną ofertę, np. włącza ich do pracy zespołów badawczych, umożliwia udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach informatycznych, specjalnych kursach, szkołach letnich, warsztatach. 

Działania:

 1. Zrównoważenie obciążenia dydaktycznego kadry.
 2. Rozwijanie systemu wyławiania i wspierania talentów wśród studentów.
 3. Przebudowa programów nauczania tak, aby zmniejszyć rozdrobnienie przedmiotów i podnieść ich spójność.
 4. Uruchomienie wydziałowego konkursu na najlepsze prace dyplomowe.
 5. Uruchomienie wydziałowego konkursu na osiągnięcia dydaktyczne oraz publiczna prezentacja wyników konkursu.
 6. Cykliczne analizowanie wykorzystywanych w procesie dydaktycznym narzędzi informatycznych z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku na określone kompetencje absolwentów oraz rozwoju zawodowego studentów.
 7. Rozwijanie mechanizmów zachęcających studentów do startowania w prestiżowych międzynarodowych konkursach informatycznych.
 8. Rozwijanie mechanizmów rekrutacji najzdolniejszych absolwentów szkół średnich.
 9. Zwiększenie spójności wymagań stawianych studentom przez różnych nauczycieli akademickich
 10. Aktywizacja kół naukowych.
 11. Rozwijanie systemu doskonalenia i oceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji dydaktycznych nauczycieli.

2. Doskonałość w obszarze badań naukowych

Wydział zapewnia kompetencje, zasoby techniczne i organizacyjne stwarzające możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego, naukowego, osobistego i biznesowego pracownikom. Pracownicy przestrzegają kodeksu dobrych praktyk w nauce. Wydział szanuje wolność badań naukowych. Działalność naukowa skupiona jest w oddolnie zawiązywanych autonomicznych zespołach badawczych. Wydział wspiera dążenia do osiągnięcia doskonałości naukowej, rozumianej jako działalność wykraczającą ponad przeciętność. Miernikami doskonałości naukowej są m.in.: najlepsze publikacje naukowe, przełomowe wyniki badań oraz wdrożenia wyników badań w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

Działania:

 1. Uelastycznienie struktury organizacyjnej Wydziału. Zdefiniowanie na nowo ról: katedr, zakładów, zespołów badawczych.
 2. Rozwijanie mechanizmów sprzyjających osiąganiu przez pracowników doskonałości naukowej (m.in. wdrożenie mechanizmów obniżania pensum i podnoszenia wynagrodzeń pracownikom, którzy w znaczącym stopniu poświęcają się działalności naukowej lub wdrożeniowej przynoszącej wymierne korzyści wydziałowi).
 3. Uruchomienie konkursu wydziałowego na osiągnięcia naukowe zespołów badawczych powiązane z integracją zespołów oraz publiczna prezentacja wyników konkursu.
 4. Uruchomienie konkursu na małe granty wydziałowe służące przeprowadzeniu badań pilotażowych oraz przygotowaniu wniosków grantowych. 

3. Doskonałość w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wydział docenia znaczenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako sposób na wdrożenie do praktyki wyników prowadzonych badań, źródło nowych pomysłów na badania i projekty naukowe. Współpraca z otoczeniem jest elementem doskonalenia procesów kształcenia oraz jednym ze źródeł renomy Wydziału. 

Działania:

 1. Opracowanie wzorcowych modeli współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 2. Rozwijanie mechanizmów sprzyjających promowaniu współpracy pracowników i zespołów naukowych z podmiotami społeczno-gospodarczymi, przynoszącej wymierne korzyści wydziałowi.
 3. Opracowanie i bieżące utrzymywanie bazy kompetencji, sprzętu i oprogramowania użytecznego z punktu widzenia współpracy z otoczeniem.
 4. Zwiększenie udziału firm z otoczenia przemysłowego w kształtowaniu procesu dydaktycznego.

 

Strategie horyzontalne:

1. Skuteczna promocja

Promocja Wydziału, realizowana wspólnie z uczelnią ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Uczelni i Wydziału jako instytucji: nowoczesnej, z ambicjami i sukcesami, kształcącej na wysokim poziomie, prowadzącej ważne i ciekawe badania naukowe oraz realizującej ważne projekty we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Działania:

 1. Promowanie Wydziału jako ośrodka realizującego działania w trzech obszarach funkcjonalnych: kształcenia, nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 2. Zbudowanie i rozwijanie bazy dobrych praktyk w każdym z obszarów funkcjonalnych.
 3. Zbudowanie polityki informacyjnej na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. 

2. Umiędzynarodowienie

Wydział dostrzega korzyści wynikające z przebywania ze sobą oraz współpracy osób pochodzących z różnych krajów i środowisk kulturowych. Umiędzynarodowienie Wydziału jest traktowane jako szansa na rozwój oraz pozyskanie nowych studentów i pracowników. 

Działania:

 1. Zwiększanie mobilności międzynarodowej studentów i pracowników (administracyjnych, dydaktycznych i naukowych).
 2. Zatrudnianie obcokrajowców na stanowiskach naukowych, badawczych i dydaktycznych.
 3. Uruchomienie pełnych toków studiów 3, 2 i 1 stopnia w języku angielskim.
 4. Zatrudnianie nowych pracowników naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych z dobrą znajomością języka angielskiego.
 5. Wdrożenie usług kampusowych w języku angielskim: wszystkie dokumenty związane z procesem kształcenia muszą posiadać wersję anglojęzyczną, kadra i administracja potrafi komunikować się po angielsku.
 6. Wzmocnienie kompetencji pracowników w posługiwaniu się językiem angielskim. 

3. Sprawna administracja

Administracja jest krwiobiegiem Wydziału zapewniającym sprawną obsługę procesów dydaktycznych, nauki oraz współpracy z otoczeniem. Kompetencje i zakres obowiązków poszczególnych pracowników są jasno określone. Wszyscy pracownicy okazują sobie wzajemny szacunek oraz doceniają włożony wkład w bieżące funkcjonowanie Wydziału.  Wydział dąży do odciążenia pracowników od rutynowych czynności dzięki informatyzacji i automatyzacji procesów administracyjnych. 

Działania:

 1. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zintegrowanie jego funkcji z innymi e-systemami uczelni oraz z procedurami wydziałowymi.
 2. Opracowanie i bieżące utrzymywanie bazy kompetencji pracowników.
 3. Opracowanie i bieżące utrzymywanie bazy sprzętu i oprogramowania będącego na wyposażeniu Wydziału lub całej uczelni.
 4. Regularny przegląd infrastruktury sprzętowej i programowej oraz jej rozbudowa i modernizacja. 

4. Rozwój infrastruktury

Zasoby oraz baza naukowo-dydaktyczna wydziału muszą być ciągle modernizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb i oczekiwań realizowanych procesów naukowo-dydaktycznych. Wymaga to ciągłego monitorowania stanu zasobów budowlanych, wyposażenia pomieszczeń pracowniczych, sal dydaktycznych i laboratoriów oraz planowania i pozyskiwania środków na prace modernizacyjne i rozwojowe posiadanej oraz nowej infrastruktury. 

Działania:

 1. Rozwój bazy badawczej na rzecz zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych.
 2. Usprawnienie funkcjonowania sal dydaktycznych, modernizacja wyposażenia multimedialnego oraz instalowanie nowego wyposażenia wspomagania dydaktyki.
 3. Inwestycje związane z modernizacją zasobów i wyposażenia. 

 

Cele i wskaźniki:

 1. Kategoria naukowa A w roku 2025:
  1. Liczba publikacji z bazy Scopus: trzy publikacje na cztery lata na “N” do 2020 r.
  2. Liczba publikacji z bazy Scopus z Q1: jedna na cztery lata na “N” do 2025 roku.
  3. Liczba grantów: jeden aktywny grant naukowy lub projekt badawczo-wdrożeniowy na grupę badawczą.
  4. Roczny budżet z grantów naukowych: 1 mln zł w 2020 r.
  5. Liczba laboratoriów badawczych zaawansowanych technologii informatycznych.
 2. Uzyskanie przez studentów znaczącego miejsca w renomowanym międzynarodowym konkursie informatycznym:
  1. Liczba grup przygotowujących się do konkursów
  2. Liczba grup biorących udział w konkursach
 3. Skuteczna promocja
  1. Liczba informacji prasowych o osiągnięciach wydziału w 2020 r.:
   • dziesięć rocznie w mediach lokalnych
   • dwie rocznie w mediach co najmniej ogólnopolskich
 4. Umiędzynarodowienie:
  1. Liczba studentów zagranicznych studiujących przez 1-2 semestry.
  2. Liczba studentów zagranicznych studiujących przez cały tok studiów.
  3. Liczba studentów wyjeżdżających na studia i staże za granicą na 1-2 semestry.
  4. Liczba pracowników wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus, na staże naukowe, jako profesor odwiedzający, na konferencje naukowe.
  5. Liczba obcokrajowców zatrudnionych na Wydziale
  6. Procent pracowników (administracyjnych, dydaktycznych i naukowych) znających język angielski na poziomie co najmniej B2.
 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:
  1. Liczba zrealizowanych ekspertyz.
  2. Liczba zrealizowanych projektów.
  3. Roczny przychód wydziału z tytułu współpracy.
 6. Zrównoważenie obciążenia dydaktycznego na całym Wydziale: w 2021 współczynnik nominalnego obciążenia dydaktycznego = [1,1 - 1,3].
 7. Elektroniczny obieg dokumentów:
  1. Liczba zinformatyzowanych procedur: w 2018 r. pięć procedur, w 2020 r. wszystkie, które są możliwe.
 8. Struktura zatrudnienia
  1. Docelowe proporcje:
   • liczba wykładowców do “N”: 1:2 w roku 2022
   • liczba pracowników z tytułem profesora: 15 do roku 2027.
 9.  Infrastruktura
  1. Parametry systemu obliczeniowego
  2. Parametry sieci
  3. Liczba zrealizowanych inwestycji modernizacyjnych

icon Strategia WI [305.0K]